Psykologisk kompetens för hantering av konflikter som berör flyktingärenden

Den omfattande flyktinginvandringen har inneburit svårigheter för såväl statliga myndigheter som kommuner att på ett nöjaktigt sätt administrera åtgärder för boende, undervisning, fritidssysselsättning och arbete. Utöver knappa resurser för åtgärder inom ramen för det befintliga regelverket, och ökad stress för personalen, har i flera fall psykisk överbelastning hos flyktingar lett till konflikter bland annat på asylboenden.

Att förebygga eller hantera konflikter där psykologiska faktorer är centrala ställer krav på personer i en ansvarsposition men även på den personal som har en handläggande eller medlande funktion. Det behövs god kunskap om vilka psykologiska faktorer som är särskilt viktiga i ett konfliktdrivande perspektiv. Det behövs även en hög grad av medvetenhet hos den ansvarige/handläggaren/medlaren om den egna personens betydelse och egna reaktionsmönster.

Utbildningen sätter två kunskapsbehov i centrum:
• Kunskap om psykologiska faktorer som kan resultera i konflikter, t.ex. faktorer som har sin grund i trauman eller berör kultur- och värdefrågor, frustration, avsaknad av trygghet, projektion och demonisering.
• Egen psykologisk kompetens hos ansvariga för att på ett kvalificerat, tryggt och lyhört sätt kunna möta konfliktande parter i arbetet med att förebygga och avhjälpa konflikter.

Utöver att utbilda medverkar företaget även i direkta handledningsuppdrag,