Psykologisk kunskap vid medling i internationella konflikter

Internationella konflikter har regelmässigt sin utgångspunkt inte bara i strävan att kontrollera viktiga resurser utan även i grundläggande psykologiska faktorer. De senare kan handla om kultur- och värdefrågor, religion, etnicitet, frustration, ilska, förtvivlan, upplevelse av maktskillnader, projektion, demonisering, ångest, oro, historiska oförrätter, myter, kognitiva och mentala föreställningar, offerpositioner, förnekande och tillitsbrist.

Läs mer om religiös förståelse

Att förebygga eller lösa konflikter där psykologiska faktorer är centrala ställer krav på den personal som har en medlande funktion. Det behövs god kunskap om vilka psykologiska faktorer som är särskilt viktiga i ett konfliktdrivande perspektiv. Vidare behövs god förståelse för den psykologiska ”intensiteten” i sådana faktorer, det vill säga den kraft med vilka skilda faktorer kan påverka parterna respektive de befolkningsgrupper som parterna företräder. Slutligen behövs en hög grad av medvetenhet hos medlaren om den egna personens betydelse och om egna reaktionsmönster.

God självkännedom och självacceptans är nödvändigt vid arbete med parter eller grupper som är i affekt eller konflikt; detta för att förhindra att medlarens egen rädsla styr arbetet. ”I den utsträckning jag själv är trygg har jag också tillgång till hela mig som ett verktyg i arbetet med andra.”

Utbildningens syfte är att ge personer som medlar nya verktyg och metoder för att bättre kunna förebygga och lösa konflikter. Målet är att deltagarna ska få:
• Goda kunskaper om fundamentala psykologiska faktorer med avseende på konflikter som berör makt, rättvisa, säkerhet och livskvalitet,
• En god egen psykologisk kompetens för att på ett kvalificerat, tryggt och lyhört sätt kunna möta konfliktande parter i arbetet med att förebygga och avhjälpa konflikter.
Utöver att utbilda medverkar företaget även i direkta internationella medlingsuppdrag.

Vårt syfte är att maximalt stärka medlaren i sin roll genom att bidra med kreativa psykologiska perspektiv och vid behov bistå med kvalificerad krishantering. Psykologiska perspektiv underlättar i hög grad konfliktfyllda situationer och skapar goda förutsättningar för kommunikation även i svåra lägen. Det ökar förståelse, förtroende och tillit. Relationell tillhörighet gör dialoger möjliga bortom oliktänkande och öppnar vägar för gemensamma framtidsmål.